Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

CSS Zátišie poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v zariadení podporovaného bývania, je povinná CSS Zátišie  na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť nasledovné údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:

  1. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
  2. miesto poskytovania sociálnej služby,
  3. druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
  4. deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
  5. potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, to neplatí pre osobu, ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v zariadení podporovaného bývania, je povinná CSS Zátišie  predložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb a v zariadení podporovaného bývania sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na základe písomnej žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb a v zariadení podporovaného bývania, ktorej prílohou je aj lekársky nález a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa podáva vyššiemu územnému celku – PSK v Prešove.

Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, tlačivo – lekársky nález a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je na webovej stránke www.vucpo.sk. Vyplnené tlačivá –  žiadosti a lekársky nález je možné doručiť osobne alebo poštou na Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov.

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúcého lekára o zdravotnom stave podať žiadosť a uzatvoriť zmluvu aj iná fyzická osoba.

Na účely poskytovania sociálnej služby v DSS a ZPB sa vykonáva zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník, na základe zmluvy s vyšším územným celkom. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri vykonávaní zdravotnej  posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie, nie staršieho ako 6 mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenia odkázanosti.

Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu v CSS je posudzovanie:

  1. individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
  2. rodinného prostredia fyzickej osoby,
  3. prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a
  4. odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III zákona o sociálnych službách.

Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník vyššieho územného celku.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku   a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo  nepriaznivého zdravotného stavu.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti vydáva Odbor sociálny Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, ktorý je príslušný na vydanie rozhodnutia o odkázanosti v zmysle zákona o sociálnych službách.

CSS písomne oznámi občanovi, prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi), deň nástupu do zariadenia, najmenej týždeň vopred a súčasne ho vyzve k predloženiu všetkých  potvrdení a dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách.

Fyzická osoba (občan) a CSS uzatvoria zmluvu   o   poskytovaní   sociálnej    služby, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách.  V zmluve je možné dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.