Podlimitné zákazky bez využitia ET (Elektronické trhovisko)

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje:

a. podľa § 109 až § 111 alebo podľa § 112 až § 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,

b. podľa § 112 až § 116 zákona, ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby ako podľa písm. a). Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania.

Profil verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk,

Detail profilu obstarávateľa CSS Zátišie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1682