Zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14

Do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka je verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €  s DPH, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon.

Profil verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk