Verejné obstarávanie

Centrum sociálnych služieb Zátišie (ďalej len verejný obstarávateľ) je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Verejný obstarávateľ zodpovedá za verejné obstarávanie a presadzuje pri obstarávaní zákaziek dodržiavanie zákona, dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania, ako sú: rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečuje primeranosť vynaložených nákladov na obstaranie predmetu zákazky. 

Profil verejného obstarávateľa je zriadený v elektronickom úložisku vo Vestníku verejného obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk. Je jedným z transparentných nástrojov verejného obstarávania, ktorý informuje o zkladných skutočnostiach týkajúcich sa priebehu verejného obstarávania.