Medzinárodná vedecko-odborná konferencia v Osadnom

Detské srdcia pri slovenskom mori
12. septembra 2013
Detské srdcia v Slovenskom raji
28. septembra 2013
Zobraziť všetko

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE – ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE A PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ – ODBOR SOCIÁLNY, CSS Zátišie a ROVNOCENÍ, o.z. zorganizovali 25.09.2013 v Osadnom medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu pod názvom Individuálne plánovanie a individuálny plán v sociálnych službách.
Súčasná sociálna práca je v jej praktickej rovine vnímaná ako činnosť smerujúca k pomoci prostredníctvom orientácie na skvalitnenie života jednotlivcov, skupín a komunity tým, že sa zameriava na zlepšovanie ich fungovania v spoločnosti.
Individuálny plán v sociálnych službách má za cieľ nastaviť konečné i čiastkové ciele pre jednotlivé oblasti tak, aby výsledkom bol maximálne možný rozvoj jednotlivca v jednotlivých zložkách. Iba interdisciplinárna spolupráca nielen pri jeho zostavovaní, ale aj počas jeho realizácie a pri jeho hodnotení je nástrojom, ktorého efektivita závisí od validity informácií o prijímateľovi sociálnej služby.
Individuálne plánovanie predstavuje proces, ktorého centrom je prijímateľ sociálnej služby so špecifickými potrebami bez ohľadu na jeho mieru postihnutia.
Cieľom medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie v OSADNOM bolo zadefinovať individuálne plánovanie a individuálny plán v sociálnych službách podľa zákona o sociálnych službách NR SR č. 448/2008 Zb. z. so zameraním na zvýšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby. Podnietiť dialóg medzi poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb na Slovensku, upriamiť pozornosť na štandardy kvality v sociálnych službách. Identifikovať kľúčové výzvy, trendy a štandardy v otázkach a spôsoboch poskytovania kvalitnejších sociálnych služieb prostredníctvom individuálneho plánovania.
Individuálne plánovanie v sociálnych službách predstavuje systematickú cestu pre vytvorenie realistického plánu naplnenia životných cieľov prijímateľov sociálnej služby. Individuálne plánovanie zohľadňuje schopnosti, možnosti, vnútorné zdroje a potenciál prijímateľa tak, aby boli podporou smerujúcou k dôstojnému a podľa možností nezávislému životu.

[widgetkit id=73]