Špeciálna pedagogika v reflexii pracovnej výchovy

Opri sa o mňa
2. apríla 2016
My zo Zátišia
4. mája 2016
Zobraziť všetko

Cieľom konferencie bolo upriamiť pozornosť na možnosti socializácie ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom pracovných zručností, ktoré im umožnia efektívnejšie sa zapojiť do pracovného a tým aj spoločenského života. Dôležité je pripraviť odborníkov pre prácu s deťmi, mládežou a dospelými s postihnutím so zameraním na pracovné činnosti realizované v rámci inkluzivného modelu vzdelávania.
Úvodné slovo patrilo dekanke PF PU v Prešove doc. Ing. Jane Burgerovej, PhD., ktorá predstavila víziu v oblasti špeciálnej pedagogiky. Doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD. objasnil vo svojom príspevku aktuálne úlohy skvalitňovania pracovného uplatnenia sa osôb so zdravotným postihnutím na Slovenku. „Hľadáme, vytvárame možnosti zamestnávania osôb s mentálnym postihnutím, ale akosi zabúdame na prípravu kvalifikovaných odborníkov, ktorí by tento proces riadili a zabezpečovali“ konštatoval doc. Horňák.
Doc. PaedDr. Peter Beisetzer, PhD. poukázal na kvalifikovanosť ako príležitosť pracovného uplatnenia. Pracovnú výchovu ako súčasť výchovného komplexu špeciálnej edúkácie vo svojom príspevku odprezentovala doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD. „Pracovná terapia je jedným z najvýznamnejších a najúčinnejších rehabilitačných prostriedkov tým, že cez motorickú oblasť pôsobí na rozvoj celej osobnosti človeka a pomáha jedincovi s mentálnym postihnutím viesť samostatnejší spôsob života“ poznamenala doc. Šebeňová.
Riaditeľ CSS Zátišie PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel svojím príspevkov Pracovná výchova a ergoterapia v domovoch sociálnych služieb upriamil pozornosť na prácu, ktorá je pre človeka základným socializačným prvkom, slúži jeho vlastnému rozvoju a sebauspokojeniu. Pracovná výchova a ergoterapia v domovoch sociálnych služieb pomáha klientovi zapojiť sa do komunity, je preňho príležitosťou byť účastníkom aktivít každodenného života bez ohľadu na postihnutie.
110 účastníkov konferencie si v poobedňajších hodinách mohlo vypočuť príspevky Mgr. Soni Florekovej, ktorá sa zamerala na pracovnú terapiu v procese individuálneho plánovania a Mgr. Monika Smreková prezentáciou poukázala na využitie inštruktážnych videí a procesuálnych schém pri zvyšovaní pred-profesijných zručností u žiakov s mentálnym postihnutím a autizmom.
Potrebujeme pripravovať kvalifikovaných odborníkov ako pracovný asistent, pracovný terapeut i ergoterapeut pre prácu s ľuďmi s postihnutím…aby boli schopní viesť bežný spôsob života…život v komunite.
V závere riaditeľ CSS Zátišie PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel poďakoval všetkým účastníkom, riaditeľke Cirkevného centra voľného času v Snine Mgr. Ivete Haburajovej za dlhoročnú spoluprácu a ústretovosť i kolektívu CSS Zátišie pod vedením PhDr. Lucie Petrovkovej, Mgr. Agáty Kováčovej a Márie Sovičovej za prípravu a realizáciu odbornej konferencie.

[widgetkit id=177]