Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Relax v Thermal parku Šírava
7. augusta 2019
Partnerské inšpirácie
4. septembra 2019
Zobraziť všetko

 Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Centrum sociálnych služieb Zátišie v Snine sa po absolvovaní Národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ v rokoch 2013 až 2015, úspešne zapojilo aj do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyv spolupráci s partnermi:  Radou pre poradenstvo v sociálnej práciSlovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov. V súčasnosti prebieha 1.cyklus, do ktorého je zapojených 25 zariadení sociálnych služieb.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Viac informácií o procese DI nájdete na www.npdi.gov.sk

 

Zmeniť sa musíme všetci…

Humanizácia zariadení poskytujúcich celoročné pobytové sociálne služby už v 21. storočí nestačí. Zrkadlo nám nastavili tí prijímatelia, ktorí sa za roky individuálnej podpory posunuli v miere sebaobsluhy na úroveň samostatných sebaobhajcov. Dnes im už mnohým postačuje naše sprevádzanie. Chceme zverejniť ich životné príbehy, ako príklady dobrej praxe, kedy sa napríklad mladý muž spoza mreží ústavu za desať rokov vypracoval na dobrovoľníka a neskôr na zamestnanca s najvyššou mierou samostatnosti. Tieto životné príbehy nás oprávňujú zotrvať na tejto ceste zmeny vzťahov. Našou povinnosťou je zabezpečiť kvalitu života pre všetkých prijímateľov bez rozdielu, či žijú v Bratislave na Mokrohájskej alebo v Novej Sedlici.

     Deinštitucionalizáciu nevnímam spoločne s kolektívom kolegýň a kolegov len ako ďalší národný projekt. Je to  proces postupného prechodu zmeny vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na dlhodobú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.  Zmeny v spoločnosti, slobode myslenia a všadeprítomný technologický pokrok nás nútia premýšľať inak ako v minulom storočí aj v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Po viacročných skúsenostiach s individuálnym plánovaním v sociálnych službách chceme dať ešte väčšiu možnosť našim prijímateľom rozhodovať o sebe, mať možnosti výberu, kde chcú žiť, ponúknuť im aj možnosti pracovať a poskytovať mieru podpory, ktorú reálne potrebujú.

Ocitli sme sa na začiatku viacročného procesu, kedy sa musíme v sociálnych službách zmeniť všetci a prejsť od pasívnej ochrany prijímateľa k aktívnemu modelu jeho individuálnej podpory žiť v prirodzenom prostredí komunity.

PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. – riaditeľ