Zakladateľ konceptu snoezelen Ad Verheul z Holandska v CSS Zátišie

Život krízového strediska pre mládež programu Erasmus+
12. apríla 2015
Direction Health – Erasmus+
26. apríla 2015
Zobraziť všetko

,,Keď sa silné myšlienky stručne vyslovia, veľmi vplývajú na zlepšenie života.“
Jedného z nositeľov veľkej myšlienky, ako zlepšiť život ľuďom s mentálnym postihnutím, sme mali česť privítať dňa 26.04.2015 v našom zariadení CSS Zátišie. Ad Verheul z Holandska, zakladateľ konceptu snoezelen, ktorý sa v rámci svojej civilnej služby v roku 1973 ocitol v centre De Hartenberg, kde pracuje až dodnes, navštívil spolu so svojou manželkou naše Krízové a Rehabilitačné stredisko v Snine. V rámci svojej návštevy odporučil zavedenie nového rozmeru služby pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím, vytvorením multisenzorickej miestnosti snoezelen terapie v priestoroch rehabilitačného strediska.

Snoezelen – multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, s poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých pacientov. Snoezelen je využívaný v mnohých zariadeniach, ako sú špeciálne materské a základne školy, integračné centrá, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné strediská, denné stacionáre a hospice. Ciele Snoezelenu sa stanovujú na základe predchádzajúcej diagnostiky a problémov konkrétneho klienta. Hlavným princípom práce v Snoezelen miestnostiach je individuálny prístup.
V Holandsku bola prvá stála Snoezelen miestnosť zriadená v centre De Hartenberg už v roku 1983 a Ad Verheul, ako poradca pre ergoterapiu, vytvoril množstvo rôznorodých aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím. Vzhľadom k tomu, že Ad Verheul sa zameriava na aktivizáciu prevažne ležiacich telesne a mentálne postihnutých klientov, pozornosť sme upriamili na zariadenie sociálnych služieb v Osadnom, kde práve prebieha „Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“.
Nadviazaním spolupráce a osobného priateľstva s tak významným človekom ako je Ad Verheul z Holandska nám otvára nové možnosti pomoci tým, ktorí ju ozaj potrebujú … pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím v našom regióne.
Skúsme sa pozerať na človeka s postihnutím ako na individuálnu osobnosť s viacerými predpokladmi, ktoré je len potrebné rozvíjať, aby sa naplno prejavili a mohli prispieť k spoločnej spolupráci, pretože len tak môžeme hovoriť o plnej integrácii a nájdení užitočného miesta v spoločnosti.

[widgetkit id=128]