Klientov v zariadeniach sociálnych služieb čakajú významné zmeny, ktoré im pomôžu dosiahnuť plnohodnotnejší život

Verejné obstarávanie
8. augusta 2013
Zobraziť všetko

Pojem deinštitucionalizácia (DI) predstavuje „proces prechodu klientov z tradičných zariadení sociálnych služieb, kde sú fyzicky a mentálne izolovaní od bežného života, do komunitných služieb, ktoré spolu utvárajú podmienky pre život zodpovedajúci väčšinovej spoločnosti, podmienky rovnoprávneho občianstva.“ (Národný akčný plán SR, 2011). DI v žiadnom prípade neznamená zrušenie služieb, ale dosiahnutie zmeny v ich poskytovaní a zlepšenie podmienok pre klientov.
Medzi komunitné služby patria napr. osobná asistencia, podpora samostatného bývania, terénna sociálna služba, preventívna aktivita, komunitné centrum, podporované zamestnávanie a iné.

Prečo Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI)?
Príprava NP DI vychádza zo Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, a taktiež z úloh Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015.
Projekt realizuje Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v súčinnosti s Regionálnym operačným programom financovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Ide o pilotný projekt, ktorého cieľom je naštartovať proces DI a overiť jednotný postup realizovaného modelu prechodu z inštitucionálnej sociálnej starostlivosti na komunitnú vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zapojených do NP DI. Zamestnancom a zriaďovateľom zariadení je poskytované vzdelávanie, supervízia, návšteva už transformovaných zariadení mimo našej republiky slúžiaca pre inšpiráciu, získanie skúseností aj pre motivovanie zamestnancov, čo pomôže k jednoduchšiemu osvojeniu znalostí a skúseností potrebných pre začlenenie klientov zariadení do spoločnosti. V rámci aktivít projektu sú realizované aj činnosti smerujúce k podpore začlenenia klientov zariadení do komunity. Aktivity zamerané na podporu fyzického prostredia nových komunitných služieb tiež umožnia využiť disponibilné zdroje Regionálneho operačného programu (ROP), resp. efektívne sa pripraviť na využitie disponibilných zdrojov v Integrovanom ROP (programové obdobie 2014-2020).

S kým ?

CSS Zátišie v Osadnom
Spolupráca v rámci projektu bola nadviazaná so siedmimi zariadeniami sociálnych služieb a piatimi samosprávnymi krajmi, ktorých súčasná situácia v oblasti pripravenosti bola vyhodnotená v rámci aktivity zabezpečenej NP DI z hľadiska kvality poskytovaných služieb, z hľadiska podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti. Zároveň je podkladom pre vytvorenie kvalitnej ponuky vzdelávania vychádzajúcej z aktuálneho stavu zapojených zariadení v príslušných oblastiach a predpokladom na úspešné zvládnutie zmien potrebných na všetkých úrovniach – regiónu, komunity a zariadení.
Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Centrum sociálnych služieb Zátišie, Osadné s podporou Prešovského samosprávneho kraja,
Zariadenie sociálnych služieb LIPKA, Lipová s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Domov sociálnych služieb LIDWINA, Strážske s podporou Košického samosprávneho kraja,
Domov sociálnych služieb Okoč, Opatovský Sokolec s podporou Trnavského samosprávneho kraja,
Domov sociálnych služieb Slatinka, Lučenec,
Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska.
Na čom práve pracujeme?
V rámci podaktivity projektu Vzdelávanie manažmentu a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, zriaďovateľov sociálnych služieb a klientov zariadení sociálnych služieb sa uskutočnil prvý deň Informačného seminára, ktorého cieľom bolo vysvetliť dôvody a zámer procesu deinštitucionalizácie, informovať o projekte a rozptýliť prípadné obavy. Pokračovanie tejto vzdelávacej aktivity pre kľúčových manažérov zo všetkých zariadení sociálnych služieb zapojených do projektu a zástupcov participujúcich samosprávnych krajov prebehlo druhým dňom Informačného seminára. Experti metodického tímu a lektori sa podrobne zaoberali otázkou tvorby Transformačného plánu, ktorý možno považovať za základný dokument pre riadenie transformačného procesu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Vyhradený priestor mali aj riaditelia zariadení, ktorí odprezentovali svoje predstavy o budúcnosti svojich klientov z hľadiska bývania, práce a voľného času, ako aj výsledky hodnotení pripravenosti na proces DI. Ukázalo sa, že manažment týchto zariadení si je vedomý potreby zmeny v systéme poskytovania sociálnych služieb. Zmena systému poskytovania sociálnych služieb môže priniesť všetkým klientom v súčasnosti žijúcim vo veľkých skupinách so zažitou inštitucionálnou kultúrou zmenu kvality života.
V blízkej budúcnosti sa pre manažérov zariadení sociálnych služieb a manažérov zriaďovateľov uskutoční vzdelávací kurz Riadenie manažmentu zmien, ktorý bude prebiehať formou interaktívnych workshopov.

Dobrovoľníci v Slatinke organizujú aktivity pre zdravotne znevýhodnených
Kde vidíme klienta zariadenia sociálnych služieb o 5 rokov?
Denisa Nincová, riaditeľka DSS Slatinka, vidí svojho klienta ako „občana SR žijúceho v prostredí, v ktorom si môže uplatňovať svoje základné práva a slobody, rozhoduje o tom, kde chce bývať, rozhoduje o tom, s kým chce bývať, rozhoduje o dôležitých veciach v bývaní, veľa sa naučil a stále sa učí, cíti sa bezpečnejšie – zvláda krízové situácie, rozhoduje o svojom živote, využíva bežne dostupné služby, chodí do práce a dostáva mzdu, voľný čas trávi s ľuďmi, ktorí sú mu blízki – priateľmi, rodičmi, dobrovoľníkmi, robí to, z čoho má radosť, užíva si malé každodenné radosti.“
Ján Šrenkel, riaditeľ CSS Zátišie v Osadnom, je tiež presvedčený, že „klient o 5 rokov bude schopný pri aktívnom zabezpečení vhodných podmienok individuálnej podpory viesť nezávislý a slobodný život v prirodzenom sociálnom prostredí komunity, ktorá mu umožní prijatie a možnosť mať naozaj ʹriadny občianskyʹ, mať prácu i plácu, mať svoj byt a možnosť rozhodovať sám o svojom živote.“
Viera Šedivcová, riaditeľka DSS Ladomerská Vieska, sa s nami podelila s jej predstavou o fungovaní zariadenia po transformácii: „Vznikne DSS rodinného typu, malokapacitné DSS, prijímatelia sociálnych služieb budú zaradení na trh práce v danej lokalite – zmysluplné pracovné zaradenie – u živnostníkov, vo firmách, chránených pracoviskách, zvýši sa dopyt po takejto forme sociálnej služby, zamestnanci budú vzdelanejší, bude rozšírená sociálna sieť a medziľudské vzťahy, zmení sa pohľad na prijímateľa sociálnych služieb zo strany laickej verejnosti.“

Voľnočasové aktivity v Slatinke
Je dôležité si uvedomiť, že proces deinštitucionalizácie je potrebné vnímať nielen ako zmenu bývania, no prehodnotiť aj celkový postoj k ľuďom s postihnutím a pomôcť im vytvárať prostredie, v ktorom dokážu naplniť svoje potreby a túžby, pretože majú rovnaký nárok prežívať plnohodnotný život v prítomnosti svojich blízkych, rodiny a priateľov.

Klientov v zariadeniach sociálnych služieb čakajú významné zmeny, ktoré im pomôžu dosiahnuť plnohodnotnejší život