Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť

Odborné činnosti v rámci sociálnej práce
24. júna 2012
Ubytovanie
24. júna 2012
Zobraziť všetko

Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby je v Centre sociálnych služieb Zátišie zabezpečovaná personálom, ktorý má na vykonávanie týchto činností odbornú kvalifikáciu.

Zamestnankyne zabezpečujú poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami prijímateľov sociálnej služby a vykonávajú  práce pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov prijímateľov sociálnej služby v trojzmennej prevádzke.

Sestry v zariadení sociálnych služieb, ktoré pracujú v jednozmennej prevádzke, zabezpečujú poskytovanie zdravotnej  starostlivosti prijímateľom v spolupráci s príslušnými ošetrujúcimi lekármi a zdravotníckymi zariadeniami.

Zdravotnú starostlivosť deťom zabezpečuje pediater. Dospelým prijímateľom poskytuje zdravotnú starostlivosť všeobecný lekár pre dospelých.

     V rámci dispenzárnej starostlivosti CSS spolupracuje s:

 • neurológom,
 • pedopsychiatrom,
 • ortopédom,
 • stomatológom,
 • oftalmológom.

     Ďalšia odborná starostlivosť je využívaná podľa potreby a to:

 • chirurgická,
 • gynekologická,
 • otorinolaryngologická,
 • nefrologická,
 • kardiologická,
 • dermatologická,
 • urologická

     Cieľom opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti je:

 • poskytovať pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
 • udržiavať sebestačnosť prijímateľov sociálnej služby, vykonávať preventívne opatrenia na zamedzenie komplikácií z imobility – polohovanie,
 • vyšetrovať a sledovať vitálne funkcie (TT,TK,P) priamo a prostredníctvom pozorovacích a meracích techník  (stav vedomia, dýchania a činnosti srdca),
 • sledovať somatický i psychický stav prijímateľov sociálnej služby,
 • podporovať  zachovávanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby alebo jej obnovenie,
 • aktívne a efektívne komunikovať s prijímateľom sociálnej služby,
 • realizovať individuálny prístup pri adaptačnom procese prijímateľov sociálnej  služby v CSS,
 • zabezpečovať všestrannú starostlivosť  o individuálne potreby prijímateľov sociálnej  služby v súlade s najnovšími zásadami a odbornými poznatkami starostlivosti o prijímateľov,
 • viesť prijímateľov sociálnej služby k osvojovaniu samoobslužných návykov a k udržiavaniu osobnej hygieny,
 • uplatňovať individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby,
 • spolupracovať s odbornými zamestnancami CSS (sociálni pracovníci, ergoterapeuti, inštruktori sociálnej rehabilitácie a iní),
 • uplatňovať získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi a právami postihnutých občanov.
 • spolupracovať s rodinnými príslušníkmi prijímateľa sociálnej služby.