Pracovná terapia

Stravovanie
24. júna 2012
Záujmová činnosť
24. júna 2012
Zobraziť všetko

Ergoterapia

Termín ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon (práca) a terapia (liečenie). Zhoduje sa s pojmom liečba prácou. Ergoterapia je terapeutický postup, ktorý využíva špecifické diagnostické a liečebné metódy, postupy pri terapii jedincov každého veku s rôznym typom postihnutia, ktorí sú trvale alebo dočasne fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo mentálne postihnutí. Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť prijímateľov v osobnom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života.

Pracovná terapia

Pracovná terapia je v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít, pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Cieľom ergoterapie

 1. zlepšenie telesných a psychických funkcií prijímateľa sociálnej služby,
 2. zlepšenie narušeného správania (upokojenie) prijímateľa sociálnej služby,
 3. vzbudenie záujmu o prácu namiesto nečinnosti prijímateľa sociálnej služby,
 4. odvádzanie prebytočnej energie prijímateľa sociálnej služby,
 5. zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia prijímateľa sociálnej služby,
 6. zvýšenie schopnosti sústredenia a zlepšenie manuálnych zručností prijímateľa sociálnej služby.

Druhy ergoterapie v Centre sociálnych služieb:

 1. Sebaobsluha – je zameraná na získavanie čo najvyššieho stupňa samostatnosti v jednotlivých činnostiach a na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie hygienických a sociálnych návykov. Nácvik, udržiavanie a zdokonaľovanie samoobslužných činností prebieha v rámci jednotlivých oddelení a majú ho na starosti opatrovateľky za spolupráce ergoterapeutov, inštruktora sociálnej rehabilitácie a vychovávateľky.
 2. Upratovacie práce – sú zamerané na precvičovanie a vytváranie elementárnych pracovných zručností, rozvíjanie celkovej samostatnosti a presnosti pri práci. Pri upratovacích prácach využívame areál zariadenia, ktorý okrem oddychových a športových činností ponúka aj rôzne pracovné príležitosti.
 3. Práca v pracovných dielňach – zahŕňa činnosti prijímateľov sociálnej služby v konkrétnych dielňach, ktoré vedú ergoterapeuti. Pracujú na základe vypracovanej metodiky, podľa harmonogramu práce, osobnostných predpokladov, individuálneho ľudského prístupu k prijímateľovi sociálnej služby. Prijímateľ môže slobodne prejaviť svoj názor, prísť s nápadom, navrhnúť riešenie problému. Práca je rozdelená podľa aktuálnych schopností a záujmu prijímateľa sociálnej služby i jej náročnosti.

ERGOTERAPIA /pracovná terapia/

Prijímatelia sociálnej služby CSS Zátišie majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, zvyšovať svoje sebavedomie, zlepšiť telesné a psychické funkcie prostredníctvom ergoterapie, ktorá sa vykonáva v siedmich ergoterapeutických dielňach.

Ergoterapeutické dielne CSS Zátišie:

 1. Tkáčska dielňa
 2. Textilná dielňa
 3. Stolárska dielňa
 4. Košikárska dielňa
 5. Arteterapeutická dielňa

Prijímatelia sociálnej služby si môžu vybrať terapiu o ktorú majú najväčší záujem. Ergoterapeutická skupina pozostáva zo 4 až 7 prijímateľov sociálnej služby.