Výchova a vzdelávanie

Duchovná činnosť
24. júna 2012
Ďalšie činnosti
24. júna 2012
Zobraziť všetko

V našom zariadení je alokovaná trieda Spojenej školy internátnej, organizačná zložka Špeciálna základná škola s materskou školou pre žiakov s telesným postihnutím internátnej so vzdelávacím variantom C v Humennom.

Cieľom primárneho vzdelávania žiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia je:

  • umožniť žiakovi spoznávať svoje vlastné rozvojové možnosti, postupovať pri jeho vzdelávaní podľa vlastných schopností individuálnym tempom,
  • prispievať k maximálnemu rozvoju osobnosti žiaka, primerane k jeho schopnostiam a predpokladom,
  • pripraviť žiaka na bežný život primerane k jeho schopnostiam,
  • prispieť k rozvoju jeho motoriky, rozumových i komunikačných schopností, samostatnosti a k celkovému zlepšeniu kvality jeho života,
  • podporovať proces pozitívnych vývinových zmien, podporu socializácie a prípravy na čo najviac nezávislý život a fungovanie v elementárnych životných situáciách.

Primárne vzdelanie ( stupeň vzdelania ISCED 1) získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Absolvent programu primárneho vzdelávania získa predpoklady, aby v rámci svojich možností dokázal komunikovať, spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho jazyka, základy sebaobslužných činností, má osvojené kľúčové kompetencie – spôsobilosti ( komunikačné spôsobilosti, spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia, spôsobilosť učiť sa učiť, spôsobilosť riešiť problémy, osobné, občianske, sociálne spôsobilosti, spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry ).

Obsah vzdelávanie je pre žiaka vytváraný individuálne, zohľadňuje sa jeho aktuálna úroveň vedomostí a schopností, druh a stupeň telesného a mentálneho postihnutia, celkový zdravotný stav i potenciálne možnosti jeho ďalšieho vzdelávania a výchovy. Pri tvorbe individuálneho plánu sa vychádza z Obsahu vzdelávania pre žiakov s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia.