Ďalšie činnosti

Výchova a vzdelávanie
24. júna 2012
Zariadenie podporovaného bývania CSS Zátišie
24. júna 2012
Zobraziť všetko

Úschova cenných vecí

Centrum sociálnych služieb Zátišie utvára podmienky na úschovu cenných vecí a  prevezme do úschovy cenné veci  vrátane  vkladných knižiek, osobných účtov  a  peňažnej hotovosti občana, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe  do CSS alebo  počas poskytovania sociálnej služby v CSS, na základe zmluvy o úschove. CSS vedie evidenciu uzatvorených zmlúv o úschove. Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme CSS   do úschovy  na  žiadosť  zákonného  zástupcu občana (opatrovníka).

Bez žiadosti zákonného zástupcu (opatrovníka) a bez uzavretia   zmluvy  o  úschove,   CSS prevezme cenné veci do úschovy  len na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo  poškodenia, zničenia alebo straty týchto  cenných  vecí. CSS bez zbytočného odkladu o tom upovedomí zákonného zástupcu občana (opatrovníka).

Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak,  aby sa vylúčila ich zámena. CSS vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy a raz  za  štvrťrok vykoná inventarizáciu cenných vecí prevzatých do úschovy.

Osobné vybavenie

Osobné vybavenie – osobné šatstvo, osobná obuv, hygienické  potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí si  osobné vybavenie nemôžu zabezpečiť sami ani s pomocou rodiny,  zabezpečuje  CSS  z finančných prostriedkov pridelených Ú PSK v Prešove na základe schváleného normatívu.

Osobné vybavenie pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú svoj príjem – dôchodok, zabezpečuje CSS z príjmu prijímateľa sociálnej služby taktiež podľa schváleného normatívu, podľa potreby a na žiadosť prijímateľa. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zakúpiť si osobné vybavenie aj sami, podľa vlastného výberu. Všetky veci, ktoré si prijímateľ prinesie do zariadenia, veci zakúpené z úspor alebo z dôchodku, sú majetkom prijímateľa  a sú evidované na jeho karte.

Osobné veci, ktoré poskytuje CSS pre prijímateľov sociálnej služby sú tiež vedené na osobnej karte, ale sú majetkom CSS. V prípade, že sa v CSS skončí poskytovanie starostlivosti prijímateľovi sociálnej služby, osobné vybavenie, ktoré je majetkom prijímateľa, odovzdá sa  prijímateľovi prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi) oproti podpisu. O odovzdaní a prevzatí osobného vybavenia sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíšu zodpovední zamestnanci CSS a prijímateľ sociálnej služby, prípadne  jeho zákonný zástupca (opatrovník).

Vzdelávanie

Vzdelávanie pre prijímateľov sociálnej služby je zabezpečené v zmysle školského zákona  v Spojenej škole internátnej, Komenského 3 v Humennom,  v základnej škole a praktickej škole.

Preprava

CSS zabezpečuje v prípade potreby a na žiadosť prijímateľov aj prepravu prijímateľov a sprievod pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, pri vykonávaní individuálnych nákupov, pri vykonávaní návštev v rodinách a u príbuzných.

Za zabezpečenie prepravy si prijímateľ platí úhradu v zmysle VZN Prešovského samosprávneho kraja, podľa Smernice o spôsobe určenia výšky úhrady za prepravu a v súlade so zákonom o cenách.